Àrees
de Treball

Solucions globals a les necessitats econòmiques, jurídiques i financeres de les empreses i particulars

1

FISCAL I COMPTABLE

Servei d'assessorament i gestió fiscal

 • Assessorament i planificació fiscal.
 • Direcció, assistència i gestió d’inspeccions fiscals.
 • Assessorament i gestió comptable.
 • Confecció i tramitació dels comptes anuals.
 • Recursos de reposició, reclamacions econòmic-administratives.
 • Operacions de reestructuració empresarial.
 • Liquidacions d’herències i donacions.

Assessoria, planificació i gestió economicofinancera

 • Anàlisi, preparació, presentació i gestió de projectes de finançament davant la banca tradicional i / o organismes oficials vinculats a operacions de:
 • Inversió en actius fixos.
 • Projectes de R + D.
 • Tramitació de subvencions davant organismes oficials.
 • Anàlisi evolutiva de l’empresa com a suport a consells d’administració i/o propietaris individuals o davant de tercers.

2

LABORAL

 • Confecció i tramitació de contractes de treball, nòmines,, liquidacions, liquidacions a la Seguretat Social (TC1, TC2 i altres).
 • Gestió d’acomiadaments i mesures disciplinàries
 • Gestions i tramitació de sol·licituds d’ajornaments de quotes de la seguretat social
 • Expedients de regulació d’ocupació ETOP, força major
 • Representació i defensa davant la Inspecció de Treball i Seguretat Social.
 • Assessorament laboral, règims de Seguretat Social i enquadrament de socis.
 • Tramitació de pensions i prestacions públiques
 • Assistència i assessorament en la negociació col·lectiva.
 • Defensa jurídica davant els jutjats socials i d’altres instàncies superiors.
 • Assistència davant del Tribunal Laboral de Catalunya, CMAC i diferents instàncies de mediació laboral o de la funció pública.
 • Auditoria laboral

3

EMPRESA FAMILIAR

 • Estudi de les necessitats de l’empresa tenint en compte la seva evolució històrica i el seu futur sobre la base de l’entrada de noves generacions.
 • Reorganització de l’empresa per a l’entrada de nous membres de la família.
 • Elaboració de el protocol familiar, seguiment i control de l’acompliment de l’protocol.
 • Estudi de les necessitats des del punt de vista successori de l’fundador.
 • Modificació societària de l’estructura de l’empresa. Creació de societats holding.

4

SUCCESSIONS

 • Estudi i assessorament en la situació personal i familiar de client.
 • Elaboració de testaments i pactes successoris.
 • Herències per causa de mort en la successió testada i intestada.

5

SOCIETARI

 • Constitució de societats.
 • Modificació d’estatuts.
 • Augments i redacció de capital.
 • Acords entre socis.
 • Reestructuracions societàries

6

FUSIONS I ADQUISICIONS D'EMPRESES

 • Preparació i elaboració dels procediments de fusió i escissió de companyies, elaboració i negociació de contractes associatius i altres documents complementaris i derivats d’aquestes operacions.
 • Procediments de due diligence, negociació i preparació de contractes de compravenda d’empreses, actius o branques d’activitat, i altres documents complementaris i derivats d’aquestes operacions.

7

VALORACIÓ EMPRESES

 • En processos de reestructuració.
 • Separació de socis
 • A efectes tributaris
 • En processos concursals

8

ASSESSORAMENT FINANCER

 • Sol·licitud de finançament per a nous projectes d’inversió.
 • Confecció de plans de negoci.
 • Reestructuració de deute.